Fondacioni i Mileniumit i Kosovës (MFK), me mbështetjen e fondeve të Korporatës së Sfidave të Mijëvjeçarit (MCC), fton gratë ndërmarrëse të aplikojnë për grantepërmes programit të saj Gratë Ndërmarrëse në Energji (WEE). Programi WEE do të shpërndajë tre lloje të granteve për të ndihmuar gratë ndërmarrëse të investojnë në masa të efiçiencës së energjisë për t’i mundësuar atyre të rrisin bizneset e tyre përmes përdorimit më efiçient të energjisë.

Thirrja për aplikime tani është e hapur për dy lloje të granteve, grante të mesme dhe të mëdha. Grantet më të vogla do të jepen në fillim të vitit 2021.

Grantet në dispozicion janë si më poshtë:

  • Grantet e komponentit të MENÇUR përqendrohen në investime që variojnë nga 10,000 € dhe deri në 135,000 €, për gratë që zotërojnë të paktën 51% të biznesit të tyre, me të paktën 5 punonjës dhe të cilat kanë qenë në biznes për të paktën 2 vjet. Aplikimet për grantet eMENÇURA janë të hapura deri më 31 janar 2021.
  • Grantet e komponentit të AVANCUAR përqendrohen në investime deri në 10,000 €, për bizneset në pronësi të grave (të paktën 51% në pronësi të grave) dhe ndërmarrëseve individuale, pa ndonjë kufizim në numrin e të punësuarve, të cilat kanë qenë në biznes për të paktën 1 vit. Aplikimet për grante të AVANCUARA janë të hapura deri më 31 janar 2021.

Përmes këtyre granteve, gratë ndërmarrëse mund të investojnë në bizneset e tyre për të përditësuar pajisje të ndryshme që konsumojnë energji, gjë që do t’u mundësojë atyre një përdorim më efiçient të energjisë, ndërsa i shfrytëzojnë kursimet e tyre në kostot e energjisë për të rritur biznesin e tyre.

Investimet mund të përfshijnë pajisje prodhimi (makineri, furra, ftohje, etj.), Pajisje për ngrohje-ventilim dhe ajër të kondicionuar (HVAC), pajisje ndihmëse (pompa, motorë, kompresorë, etj.), masa të efiçiencës së energjisë që lidhen me ndërtesat (izolim, dritare), zgjidhje të energjisë së rinovueshme (panele diellore PV, ngrohës diellorë të ujit, tharëse diellore, etj.), por gjithashtu pajisje që përdoren në auditimet e energjisë dhe vlerësimet e energjisë.

Një numër punëtorish do të organizohen përmes internetit për të ndihmuar gratë ndërmarrëse të vlerësojnë dhe kuptojnë më mirë zgjidhjet e përshtatshme për përdorimin më efiçient të energjisë.

Dokumentet e aplikimit, si dhe informacionet mbështetëse mund të gjenden dhe të shkarkohen këtu.

Detajet e kontaktit:

E-mail: wee@millenniumkosovo.org

Burimi:Koha